Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.bgpoint.sk. Podmienky bližšie upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho.

1. Kontaktné údaje

Názov: I.O.B., spol. s r.o.
Adresa: Dopraváků 723, 184 00 Praha 8, Česká republika
IČ: 45801029 možnosť overenia údajov v ARES

I.O.B. spol. s r.o. zapísaná v obchodnom registri KOS Praha, oddiel C, vložka 10654

Telefón: +420 724 233 539
Email: info@iob.cz

Kontaktná adresa: I.O.B., spol. s r.o., U Expertu 134, 250 69, Klíčany, Česká republika

Prevádzková doba: Po - Pa: 8.00 - 16:30

Predávajúci sa zaväzuje na písomnú alebo elektronickú korešpondenciu zo strany kupujúceho reagovať bezodkladne, najneskôr v lehote dvoch pracovných dní.

2. Informácie

Informácie o tovare a cene uvádzané predávajúcim sú záväzné s výnimkou zjavné chyby. Ceny sú prezentované vrátane všetkých daní (napr. DPH) a poplatkov, okrem nákladov na doručenie tovaru.

Informácie o prijímaných spôsoboch platby sú uvedené tu. Predávajúci nepožaduje žiadne poplatky v závislosti od spôsobu platby.

Prijatie ponuky s dodatkom alebo odchýlkou ​​nie je prijatím ponuky.

Potvrdenie obsahu zmluvy uzavretej v inej ako písomnej forme, ktoré vykazuje odchýlky od skutočne dohodnutého obsahu zmluvy, nemá právne účinky.

Prevzatie nevyžiadaného plnenie zo strany kupujúceho neznamená prijatie ponuky.

Fotografie uvedené na stránkach obchodu zodpovedajú predávanému tovaru, prípadné odlišnosti sú dané priebežnými zmenami v grafickom prevedení etikety na obale oleja alebo autokozmetiky zo strany výrobcu.

Ponúkaný tovar je vždy viditeľne a zrozumiteľne označené, a to pri zobrazení detailu jednotlivých produktov (názov, označenie výrobcu, údaje o množstve, hmotnosti a veľkosti, atď.).

Väčšie balenie oleja, z dôvodu momentálnej skladovej nedostupnosti a v záujme čo najrýchlejšieho vybavenia objednávky, môže byť zložené z menších balení rovnakého oleja, cena objednávky zostáva nezmenená!

Predávajúci sprístupňuje návody na použitie v elektronickej podobe pred uzavretím zmluvy tam, kde je to vhodné a užitočné pre rozhodnutie kupujúceho o kúpe.

3. Doručovanie tovaru

Predávajúci dodá tovar kupujúcemu kompletný, najneskôr do 5 dní od potvrdenia objednávky, ak u jednotlivého tovaru nie inú lehotu na dodanie. Ak je pri tovare uvedené "skladom", predávajúci tovar odošle najneskôr do dvoch pracovných dní. Tovar označený skladom, ktoré bude objednané na dobierku v pracovné dni do 12:00 hodín, zvyčajne predávajúci doručí nasledujúci pracovný deň. Pri tovare uvádza predávajúci skladovú dostupnosť, ktorá sa aktualizuje 1x denne. Môže teda nastať situácia, že je výrobok počas dňa dopredaní a informácie o dostupnosti sa aktualizuje až vo večerných hodinách. Dostupnosť kupujúcemu preto vždy predávajúci potvrdí obratom po odoslaní objednávky, najneskôr do nasledujúceho pracovného dňa. Kupujúci je povinný tovar prevziať a zaplatiť. Kupujúcemu sa odporúča, aby si tovar pri prevzatí čo najskôr prekontroloval. Doklady k tovaru, najmä daňový doklad, potvrdenie a certifikáty, odošle predávajúci kupujúcemu ihneď po prevzatí tovaru, najneskôr do dvoch dní od prevzatia tovaru spotrebiteľom. Ak požiada o to kupujúci, potvrdí mu predávajúci v písomnej forme, v akom rozsahu a po akú dobu trvajú jeho povinnosti z chybného plnenia a akým spôsobom môže kupujúci práva z nich uplatniť. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu kompletný, najneskôr do 5 dní od potvrdenia objednávky, ak u jednotlivého tovaru nie inú lehotu na dodanie. Ak je pri tovare uvedené "skladom", predávajúci tovar odošle najneskôr do dvoch pracovných dní. Tovar označený skladom, ktoré bude objednané na dobierku v pracovné dni do 15.30 hodín, zvyčajne predávajúci doručí nasledujúci pracovný deň.

Pri tovare uvádza predávajúci skladovú dostupnosť, ktorá sa aktualizuje 1x denne. Môže teda nastať situácia, že je výrobok počas dňa dopredaní a informácie o dostupnosti sa aktualizuje až vo večerných hodinách. Dostupnosť kupujúcemu preto vždy predávajúci potvrdí obratom po odoslaní objednávky, najneskôr do nasledujúceho pracovného dňa.

Kupujúci je povinný tovar prevziať a zaplatiť. Kupujúcemu sa odporúča, aby si tovar pri prevzatí čo najskôr prekontroloval.

Doklady k tovaru, najmä daňový doklad, potvrdenie a certifikáty, odošle predávajúci kupujúcemu ihneď po prevzatí tovaru, najneskôr do dvoch dní od prevzatia tovaru spotrebiteľom.

Ak požiada o to kupujúci, potvrdí mu predávajúci v písomnej forme, v akom rozsahu a po akú dobu trvajú jeho povinnosti z chybného plnenia a akým spôsobom môže kupujúci práva z nich uplatniť. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu kompletný, najneskôr do 5 dní od potvrdenia objednávky, ak u jednotlivého tovaru nie inú lehotu na dodanie. Ak je pri tovare uvedené "skladom", predávajúci tovar odošle najneskôr do dvoch pracovných dní. Kupujúci je povinný tovar prevziať a zaplatiť. Kupujúcemu sa odporúča, aby si tovar pri prevzatí čo najskôr prekontroloval.

Tovar skladom, objednaný na dobierku v pracovné dni do 15.30, zvyčajne doručíme nasledujúci pracovný deň.

Pri tovare uvádzame skladovú dostupnosť, ktorá sa aktualizuje 1x denne. Môže teda nastať situácia, že je výrobok počas dňa dopredaní a informácie o dostupnosti sa aktualizuje až vo večerných hodinách. Dostupnosť Vám preto vždy potvrdíme obratom po odoslaní objednávky, najneskôr do nasledujúceho pracovného dňa.

Doklady k tovaru, najmä daňový doklad, bude priložený v zásielke tovaru.

Ak požiada o to kupujúci, potvrdí mu predávajúci v písomnej forme, v akom rozsahu a po akú dobu trvajú jeho povinnosti z chybného plnenia a akým spôsobom môže kupujúci práva z nich uplatniť.

  1. Storno objednávky

Kupujúci má možnosť stornovať objednávku bez udania dôvodu do 24 hodín e-mailom, alebo má právo odstúpiť od Zmluvy  do 14 racovných dní od prevzatia tovaru. Je nutné od zmluvy odstúpiť písomnou formou alebo on-line formulárom. Ak Kupujúci zaplatil časť alebo celú sumu kúpnej ceny tá mu bude vrátená  na jeho účet do 14-tich kalendárnych dní. Tovar musí byť kompletne vrátený v pôvodnom stave so všetkými dokladmi, ktoré boli Kupujúcemu dodané. Odstúpením od zmluvy  sa Kúpna zmluva zrušuje.  Predávajúci je povinný prevziať tovar od Kupujúceho najneskôr do 15 dní od odstúpenia od zmluvy. Je povinný vrátiť mu celú sumu vynaloženú  za tovar na účet Kupujúceho. Náklady na vrátenie  tovaru znáša Kupujúci.

5. Reklamácie a Záruka na tovar


Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru prezrieť tovar tak, aby zistil prípadné vady a poškodenia. Je povinný ich ihneď nahlásiť Predávajúcemu. Za poškodenia spôsosbené pri preprave tovaru neručíme. Záruka na tovar je 24 mesiacov, ak nie je uvedené inak. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady. Predávajúci je povinný rozhodnúť o reklamácii do 30 dní od jej písomného doručenia. Záruka sa nevzťahuje na tovar, ktorý bol mechanicky poškodený alebo bol zničený neodbornou manipuláciou.
Vzniknuté reklamácie riešime s Kupujúcim osobne alebo telefonicky dohodou v súlade s právnymi predpismi. Telefonicky na čísle: +420 724 233 539 v pracovných dňoch od 8:00-16:300 , osobne na adrese I.O.B., spol. s r.o., U Expertu 134, 250 69, Klíčany. Tovar Kupujúci zašle na adresu Predávajúceho ako doporučený balík (nie na dobierku). Kupujúci je povinný uviesť dôvod reklamácie. Po prebratí reklamácie Predávajúcim Vás tento bude informovať o ďalšom postupe.
Dôležité: Ak od nás obdržíte info-mail, že tovar bol odoslaný na Vašu adresu ale vy ho v priebehu nasledujúcich 2-4 pracovných dní neobdržíte, čo naskôr nás prosím kontaktujte na našich tel. číslach, resp. e-mailom na info@iob.cz. Potvrdíme Vám odoslanie zásielky a poskytneme podacie číslo nedodanej zásielky, ktorú si môžete vyžiadať na príslušnom oddelení Vašej pošty.

6.Osobné údaje a ich ochrana

Informácie o spracovaní osobných údajov nájdete na webovej stránke v sekcii Zásady spracúvania osobných údajov. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný predávajúcemu poskytnúť osobné údaje v správnej a pravdivej forme a je tiež povinný informovať predávajúceho o každej zmene svojich osobných údajov. Kupujúci potvrdzuje, že osobné údaje, ktoré poskytol, sú správne.

Zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí.

Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka (v prípade ak kupujúci nevystupuje ako spotrebiteľ), zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.